نوشته های مرتبط

دسته بندی

هشتگ ها

تاثیر کارکردهای شناختی بر یادگیری و موفقیت تحصیلی و اجتماعی افراد

در مقاله پیش در رابطه با ماهیت شناخت، رشد شناختی و نظریات مرتبط با آن توضیحاتی را ارائه کردیم، در این مقاله به طور ویژه، بر چگونگی رشد و تأثیر کارکردهای شناختی در موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی خواهیم پرداخت.