دقت در تعریف واژه ” توجه ” می‌تواند میزان اهمیت این مهارت را در فرآیند “دانستن” و “یادگیری” و بسیاری از فعالیت های روزانه آشکار سازد. بطوری که این مهارت را می‌توان به عنوان پایه و زیر بنای سایر مهارت‌ها و اتفاق افتادنِ “یادگیری” در نظر گرفت. تعریف کلی توجه عبارت است از: توانایی یک فرد در کنترل و معطوف کردن توجه به اطلاعات لازم و توانایی تفکیک اطلاعات یا رد اطلاعات مزاحم و استفاده از آن برای درک و یادگیری مسائل مختلف. علائم زیر می‌تواند نشانه‌های ضعف در تمرکز و توجه باشد:
• فرد بیش از حد معمول تحرک و فعالیت دارد.
• فرد نمی‌تواند حتی برای مدت کوتاهی مشغول یک کار ثابت باشد و معمولا نمی‌تواند یک کار را پایان دهد.
• فرد به صورت مشهودی بی دقت است و نمی تواند به جزئیات توجهی کند.
• برای فرد سخت است به صحبت کسی گوش کند و مدام حرف او را قطع می‌کند.
• بیش از حد معمول احساس بی‌حوصلگی دارد و نمی‌تواند آرام بماند و معمولا بی‌قرار است.
• شخص زیاد وسایلش را گم می‌کند و یا جای آن‌ها را فراموش می‌کند .
• فرد تحریک پذیر بوده و به آسانی از کوره در می رود و …