مقالات مرتبط با : ژان پیاژه
شاید هنوز عباراتی مانند شناخت (Cognition)، دانش شناختی (Cognitive Science) و روان­شناسی شناختی (Cognitive Psycology) چندان در میان مردم شناخته شده نباشند اما اخیرا در علوم انسانی و به ویژه روان­شناسی بسیار شنیده می شوند. برخی سازمان­ها نیز میزان مهارت­های شناختی (Cognitive Skills) را یکی از معیارهای استخدام قرار می دهند.